der>

Miljöpolicy

Bejoken skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågor skapa och efterleva olika intressenters förtroende för vår verksamhet.

Miljöfrågorna skall integreras i alla delar av vår verksamhet. Vi skall minska påverkan på miljön så långt som det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt.

Varje enskild medarbetare skall utforma sitt arbete utifrån Bejokens strävan att bidra till en hållbar framtid genom att använda naturresurser mer effektivt och minimera en negativ miljöpåverkan. Bejoken vill bidra till en positiv samhällsutveckling på de orter vi bedriver verksamhet.

Bejokens medarbetare skall förhålla sig till följande

  • Följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som vi berörs utav
  • Hushålla med naturresurserna och använda energin på ett ansvarsfullt sätt
  • Sträva efter att minska mängden avfall och se till att det som uppkommer återvinns på ett miljöriktigt sätt
  • Utbilda, informera och inspirera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbete
  • Vara lyhörd för kundtillfredsställelsen
  • Prioritera leverantörer som arbetar aktivt med miljöförbättringar