der>

Uppförandekod

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.

Bejokens uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för verksamheten.
De 10 principerna i uppförandekoden är:

Mänskliga rättigheter

1. Vi stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.

2. Vi är inte delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3. Vi upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Vi erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

4. Vi förbjuder alla former av tvångsarbete och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

5. Vi tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

6. Vi undviker all diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening och sexuell läggning, vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö

7. Vi stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: Inom Bejoken ska ALLA intressenter, anställda, medleverantörer, leverantörer mfl. ta sitt ansvar för miljön.

8. Vi uppmuntrar innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning och Bejoken tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

9. Vi uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och Bejoken arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Mer om vår miljöpolicy

Anti-korruption

10. Vi arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

Framtagen av Bejokens ledningsgrupp 20191219.